زمین باکاربری مسکونی وتجاری رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین باکاربری مسکونی وت...

8خوابه سه نبش-قیمت متر مربع 9ميليون

3.15ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/07/1393جزئیات