دفتر کار رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 25سال

15م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/08/1397جزئیات

دفتر کار شریعتی جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

5م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 70متر- 2خوابه

10م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/07/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد 17شهریو...

-طبقه اول-زيربنا 25متر

20م رهن 300ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 1خوابه

10م رهن 650ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/05/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

-طبقه اول-زيربنا 130متر

6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/04/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 180متر

15م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/03/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

5م رهن 850ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

31/02/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد امام خم...

5م رهن 300ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/02/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2.4ميليون

216ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/01/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد امیریه ...

-طبقه اول-زيربنا 90متر

10م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/01/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 137متر- 4خوابه - نوساز

50م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

06/12/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد شریعتی ...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.85ميليون

228ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/12/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 137متر- 4خوابه - نوساز

50م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

06/10/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه

10م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

06/10/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد شریعتی ...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

15م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

27/09/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 62متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

2م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

14/09/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد امام خم...

طبقه همکف-زيربنا 106متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه

5م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال

5م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

50م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/07/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد شریعتی ...

-طبقه دوم-زيربنا 60متر

5م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/07/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

3م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

08/06/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

3م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

09/06/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 10سال

5م رهن 650ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/04/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 130متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

06/04/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 180متر

15م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

23/03/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 65متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 10سال

5م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

23/05/1395جزئیات

دفتر کار بجنورد شریعتی ...

طبقه اول-زيربنا 220متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/05/1395جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 25متر-سن بنا 2سال

10م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/02/1395جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 70متر- 2خوابه

10م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

14/01/1395جزئیات