آپارتمان فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه چهارم-زيربنا 191متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 4.7تومان

900ميليون
املاک ایمان05832231717

26/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه چهارم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7ميليون

770ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد 32متری ...

طبقه اول-زيربنا 101متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 4.3ميليون

430ميليون
املاک ایمان05832231717

22/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 82متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 5ميليون

430ميليون
املاک ایمان05832231717

22/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زایشگاه...

طبقه دوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

427ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 17سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 235متر- 4خوابه - نوساز

املاک ایمان05832231717

18/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما 3سانتی- 2خوابه -سن بنا 6سال

65م رهن
املاک ایمان05832231717

18/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه دونبش شمالی غربی- نوساز -قیمت متر مربع 3.2ميليون

640ميليون
املاک ایمان05832231717

17/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 145متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

942ميليون
املاک ایمان05832231717

17/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 108متر-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 4ميليون

430ميليون
املاک ایمان05832231717

17/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد بانک مس...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

800ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 3ميليون

500ميليون
املاک ایمان05832231717

14/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد میدان خ...

طبقه ششم-زيربنا 94متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 8ميليون

1.05ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

10/04/1398جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

- 3خوابه جنوبی

املاک مرتضوی09155843116

05/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6ميليون

600ميليون
املاک ایمان05832231717

12/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 155متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5تومان

852ميليون
املاک ایمان05832231717

11/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 157متر- 3خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5تومان

863ميليون
املاک ایمان05832231717

05/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد تربیت(گ...

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.17ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

04/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه دوم-زيربنا 95متر

60م رهن
املاک ایمان05832231717

04/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 143متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

900ميليون
املاک ایمان05832231717

04/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 128متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

700ميليون
املاک ایمان05832231717

04/04/1398جزئیات

آپارتمان شهرک فرهنگیان...

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه

200ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/04/1398جزئیات

آپارتمان فردوسی

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

75م رهن
املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات

آپارتمان امیریه جنوبی

طبقه سوم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

428ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/03/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 87متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 4.6ميليون

400ميليون
املاک ایمان05832231717

29/03/1398جزئیات