آپارتمان فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 107متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

200ميليون
tabesh-09159774368-

25/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد دانشگاه...

طبقه ششم-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

90ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/07/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه چهارم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما 3سانتی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

625ميليون
املاک ایمان05832231717

25/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 3تومان

300ميليون
املاک ایمان05832231717

25/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-قیمت متر مربع 3تومان

345ميليون
املاک ایمان05832231717

24/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 85متر-نما سنگ-سن بنا 5سال

180ميليون
tabesh-09159774368-

21/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه سوم-زيربنا 240متر- 4خوابه - نوساز

200م رهن
املاک مرتضوی09155843116

21/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد جنت

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

800ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه چهارم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

105ميليون
املاک ایمان05832231717

20/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد الغدیر

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

97ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهربازی...

زيربنا 158متر- 3خوابه - نوساز

100م رهن
املاک مرتضوی09155843116

18/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه پیلوت-زيربنا 98متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 2.5تومان

املاک مرتضوی09155843116

18/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما 3سانتی- 3خوابه -سن بنا 5سال

70م رهن
املاک ایمان05832231717

15/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

45م رهن
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

45م رهن
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 2.5ميليون

250ميليون
املاک ایمان05832231717

13/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 122متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

tabesh-09159774368-

09/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 1خوابه

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

07/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 98متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

45م رهن
املاک مرتضوی09155843116

07/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 6سال

320ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 113متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 2.7ميليون

306ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه دوم-زيربنا 103متر- 2خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 2.7ميليون

278ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

50م رهن
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه پنجم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 3ميليون

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 32متری ...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 10سال

250ميليون
املاک ایمان05832231717

01/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

500ميليون
املاک ایمان05832231717

30/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

50م رهن
املاک مرتضوی09155843116

29/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 3ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

-زيربنا 90مترجنوبی

800ميليون
املاک ایمان05832231717

28/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه

15م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه

50م رهن
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه سوم-زيربنا 118متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 1.8ميليون

212ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد میدان خ...

زيربنا 230متر-قیمت متر مربع 1.5ميليون

املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

130م رهن
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه گ...

-طبقه سوم-زيربنا 120متر

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه ششم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 8طبقه- 3خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 2.1ميليون

357ميليون
املاک ایمان05832231717

27/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 268متر-سيستم نقشه 5طبقه- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

1.125ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

23/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.4ميليون

340ميليون
املاک ایمان05832231717

23/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-قیمت متر مربع 4ميليون

480ميليون
املاک ایمان05832231717

22/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 2ميليون

320ميليون
املاک ایمان05832231717

22/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد جنت

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.8ميليون

450ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 190متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

760ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه چهارم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 2.7ميليون

256ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه چهار-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 0.27تومان

0.0256تومان
املاک مرتضوی09155843116

11/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

262ميليون
املاک ایمان05832231717

10/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه -سن بنا 7سال

20م رهن 750ت اجاره
املاک ایمان05832231717

07/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 3ميليون

345ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 7سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

369ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 98متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

490ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/05/1397جزئیات