آپارتمان فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان منطقه گلستان(...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پنجم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

437ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

60م رهن 200ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 16متری ...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

630ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

385ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه گ...

طبقه اول-زيربنا 138متر- 2خوابه - نوساز

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 16 متری...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 2.8ميليون

240ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/08/1397جزئیات

آپارتمان 17شهریور جنوب...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی- نوساز

70م رهن
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان جمهوری

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز

60م رهن 200ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 126متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

567ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/08/1397جزئیات

آپارتمان شریعتی شمالی

طبقه سوم-زيربنا 97متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

380ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/08/1397جزئیات

آپارتمان فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

170ميليون
tabesh-09159774368-

09/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

25ميليون
tabesh-09159774368-

09/08/1397جزئیات

آپارتمان نادرجنوبی

طبقه سوم-زيربنا 250متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

املاک مرتضوی09155843116

13/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

700ميليون
املاک ایمان05832231717

13/08/1397جزئیات

آپارتمان 17شهریور جنوب...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

210ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه اول-زيربنا 140متر- نوساز -قیمت متر مربع 3.6ميليون

املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان نادرجنوبی

طبقه همکف-زيربنا 71متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 2.75ميليون

195ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه چهارم-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.5تومان

املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

840ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان عزیزمصر

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

65م رهن
املاک مرتضوی09155843116

06/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

195ميليون
tabesh-09159774368-

01/08/1397جزئیات

آپارتمان امیریه جنوبی

طبقه چهارم-زيربنا 165متر- 15خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 4ميليون

648ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.6ميليون

520ميليون
املاک ایمان05832231717

03/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.35ميليون

115ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/08/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 112متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

338ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/07/1397جزئیات

آپارتمان امام خمینی غر...

طبقه سوم-زيربنا 107متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع کارشناسي

املاک مرتضوی09155843116

28/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد صمدیه ل...

طبقه پنجم-زيربنا 240متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

10.8ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 87متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 3.2ميليون

280ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه اول-زيربنا 103متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

540ميليون
املاک ایمان05832231717

25/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

180ميليون
tabesh-09159774368-

24/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 130متر

120ميليون
tabesh-09159774368-

02/11/1391جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

650ميليون
املاک ایمان05832231717

23/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال

60م رهن
املاک ایمان05832231717

21/07/1397جزئیات

آپارتمان امیریه جنوبی

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

املاک مرتضوی09155843116

20/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون

570ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

tabesh-09159774368-

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

225ميليون
tabesh-09159774368-

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

250ميليون
tabesh-09159774368-

03/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

95ميليون
tabesh-09159774368-

08/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

218ميليون
tabesh-09159774368-

01/06/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

70م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 17سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 3خوابه - نوساز

100م رهن
املاک ایمان05832231717

04/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 3ميليون

450ميليون
املاک ایمان05832231717

02/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 107متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

200ميليون
tabesh-09159774368-

25/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد دانشگاه...

طبقه ششم-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

90ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/07/1394جزئیات