آپارتمان رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان منطقه گلستان(...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

60م رهن 200ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان 17شهریور جنوب...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی- نوساز

70م رهن
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان امیریه شمالی

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

8م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سن بنا 15سال

10م رهن 2.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 95متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

10م رهن 650ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه شرقی- نوساز

10ت رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

22/08/1397جزئیات

آپارتمان فردوسی

زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

5م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1397جزئیات

آپارتمان جمهوری

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز

60م رهن 200ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال

10ت رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 2خوابه شرقی- نوساز

80ت رهن 10ت اجاره
املاک ایمان05832231717

20/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال

50م رهن 200ت اجاره
املاک ایمان05832231717

19/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه غربی-سن بنا 5سال

15م رهن 1.7م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

10م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه همکف-زيربنا 80متر- 1خوابه

15م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

12/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجرسفال- 2خوابه -سن بنا 18سال

10م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

13/08/1397جزئیات

آپارتمان 17شهریور جنوب...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

210ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آهنی قدیمی-سن بنا 5سال

5م رهن 1.3م اجاره
املاک ایمان05832231717

07/08/1397جزئیات

آپارتمان امام خمینی شر...

طبقه پنجم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان امیریه شمالی

زيربنا 130متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان عزیزمصر

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

65م رهن
املاک مرتضوی09155843116

06/08/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی شرقی

طبقه اول-زيربنا 190متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

30م رهن 1.5ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

06/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد میرزاکو...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 5سال

25م رهن 1.2ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه ***-سن بنا 9سال

10م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

05/08/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

01/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پنجم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

100م رهن
املاک ایمان05832231717

06/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پیلوت-زيربنا 100متر-نما آجرسفال- 1خوابه

5م رهن 500ت اجاره
املاک ایمان05832231717

01/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار گ...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

15م رهن 500ت اجاره
املاک ایمان05832231717

30/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

10م رهن 600ت اجاره
tabesh-09159774368-

28/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

15م رهن 450ت اجاره
tabesh-09159774368-

26/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 8سال

30م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

29/07/1397جزئیات

آپارتمان نادرجنوبی

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

5م رهن 650ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/07/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه

3م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی شرقی

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

10م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه دوم-زيربنا 116متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

5م رهن 1.3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 92متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

2م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان امیریه شمالی

طبقه دوم-زيربنا 93متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

40م رهن 300ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

50م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 15سال

20م رهن 650ت اجاره
املاک ایمان05832231717

22/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

25م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

21/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال

60م رهن
املاک ایمان05832231717

21/07/1397جزئیات

آپارتمان شهید بهشتی جن...

طبقه سوم-زيربنا 113متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1397جزئیات

آپارتمان امیریه جنوبی

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

املاک مرتضوی09155843116

20/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه سوم-زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز

55م رهن 100ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون

570ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 121متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

169ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

30م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

18/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

35م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

07/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی-سن بنا 4سال

6م رهن 700ت اجاره
tabesh-09159774368-

05/07/1397جزئیات